Ca

Política de privadesa

La present política de privacitat és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com en el que no resulte contrari a la normativa indicada, a la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, i/o aquelles que les pogueren substituir o actualitzar en el futur.


La nostra organització està compromesa amb la privacitat de les seues dades personals. Les dades personals facilitades són necessaris per a prestar els nostres serveis i són tractats de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adequada d'aquests, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o mal accidental mitjançant l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives.

A través del present document volem oferir-li de manera transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les seues dades personals que realitza aquesta organització.


I. RESPONSABLE DEL TRATAMENT


II. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

  1. Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així es dispose en els tractaments específics.
  2. Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i/o serveis per a l'enviament d'e-mails, de comunicació, així com altres serveis informàtics relacionats, les dades personals podran ser:
    • Cedits a empreses de serveis informàtics situades dins de l'Espai Econòmic Europeu (*EEE) o,
    • Transferits a empreses de serveis informàtics situades fora del *EEE acollits a l'escut de protecció *Privacy *Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per a garantir la seguretat de les dades personals. Pot obtindre més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome
  3. Opcionalment, a administracions i altres organismes quan siguen requerits en compliment d'obligacions legals


III. BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals l'informarem de la base legal que el legitima.


IV. DRETS

Dret d'Accés

És el dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que concerneixen l'interessat i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació: els fins del tractament, les categories de dades personals de què es tracte, els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per a determinar aquest termini, l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació de tractament de dades personals relatives a l'interessat o a oposar-se a aquest tractament, dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l'existència, si és el cas, de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan es transferisquen dades terceres països el dret a ser informat de les garanties adequades aplicades.

Dret de Rectificació

És el dret a sol·licitar la rectificació de les seues dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figuren incomplets. Cal tindre en compte que en facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garanteix que són certs i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació d'aquests. Per tant qualsevol mal causat per motiu d'una comunicació d informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l'interessat.

Dret de Supresió

És el dret a sol·licitar la supressió de les seues dades personals quan, entre altres supòsits, ja no són necessaris per a la finalitat per la qual van ser recaptats, o estan sent tractats d'una altra manera o retire el consentiment. Cal tindre en compte que no procedirà la supressió quan el tractament de les dades personals siga necessari, entre altres supòsits, per al compliment d'obligacions legals o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la Llimitació

És el dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals, la qual cosa suposa que en determinats casos puga sol·licitar-nos que suspenguem temporalment els tractaments de les seues dades personals o que els conservem més enllà del temps necessari quan puga necessitar-lo.

Dret a Retirar el Consentiment

És el dret a retirar el consentiment que ha proporcionat en marcar "He llegit i accepte la política de privacitat" en qualsevol moment i segons s'especifica en l'apartat corresponent ?Exercici de drets? o en el tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. Cal tindre en compte que aquest dret no farà efecte si, entre altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d'una obligació legal, l'execució i el manteniment d'una relació contractual, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix la retirada del consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Dret a la Portabilidad

És el dret a rebre les dades personals que li incumbisquen i que ens haja facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que: el tractament es base en el seu consentiment i s'efectue per mitjans automatitzats o informàtics.

Dret de Oposició

És el dret a oposar-se al tractament de les seues dades personals sobre la base de l'interés legítim nostre. No continuarem tractant les seues dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Si considera que tractem les seues dades personals d'un mode incorrecte, pot contactar amb nosaltres o també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Exercici de Drets

Pot exercir els drets que li assisteixen a través de carta a l'adreça postal indicada més amunt o a través de l'e-mail info@arerefest.com, adjuntant en tots dos casos copia del seu NIF/NIE/Passaport o document anàleg.

 

V. TRATAMENT DE DADES PERSONALS

Disposicions genèriques.

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats pel que es compleix amb el principi de minimització de dades.

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són els *estrictame necessaris, la negativa a facilitar-los implicaria no poder prestar el servei sol·licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cadascun dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l'execució i el manteniment d'un contracte i en altres casos per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Formulari de contacte

Les dades personals seran tractats per a canalitzar les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions d'usuaris o clients.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés en marcar "He llegit i accepte la política de privacitat".

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què deixen de tractar-se, sense perjudici de l'exercici dels drets que li assisteixen com a interessat.

Formulari de compra d'entrades

Les dades personals seran tractats per a gestionar les seues compres en línia mitjançant el processament de les seues comandes a través dels nostres serveis en línia, enviar-li notificacions sobre l'estat o en cas de cancel·lació de l'esdeveniment, administrar els seus pagaments, gestionar qualsevol queixa o qüestió sobre la garantia dels serveis, identificar-li i validar la seua edat legal per a contractar, així com per a i si és el cas, la formulació, exercici o la defensa de reclamacions.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés en marcar "He llegit i accepte les condicions de compra".

Les dades personals es conservaran mentre no retire el consentiment, llevat que hagen de conservar-se per al manteniment de la relació entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment d'obligacions legals.

Patrocinadors:

Timbra Timbra Portal de La Marina